การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก “UI GreenMetric World University Ranking 2022”

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก “UI GreenMetric World University Ranking 2022”
จัดโดยมหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (UI GreenMetric World University Rankings) ประกาศผลเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2565 ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ อันดับที่ 654 ของโลก และเป็นอันดับที่ 36 ของประเทศไทย
UI GreenMetric World University Rankings เป็นการจัดอันดับสถาบันการศึกษาสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระดับโลก ซึ่งมีเกณฑ์การประเมิน 6 ด้าน คือ
1. Setting And Infrastructure (ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐาน) 15%
2. Energy and Climate Change (การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) 21%
3. Waste management (การจัดการของเสีย) 10%
4. Water usage (การจัดการน้ำ) 18%
5. Transportation (การขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) 18%
6. Education (ความสามารถในการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน) 18%
ทั้งนี้เป็นการประเมินและเป็นตัวชี้วัด เพื่อที่จะดำเนินการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความยั่งยืนอย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Comment