การเตรียมความพร้อม ตกแต่งสถานที่ ในโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ๑๕ กันยายน

ในวันที่ ๑๓-๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ จัดเตรียม ตกแต่งสถานที่ ในโครงการวันพระราชทานนาม “ราชมงคล” ๑๕ กันยายน ณ หอประชุมบัวสวรรค์

Leave a Comment