กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ มีการกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยแบ่งออกเป็น 4 งานดังนี้