ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สัญญาเลขที่ สบ.2/2565 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ครั้งที่ 8 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting)

Leave a Comment