ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ครั้งที่ ๒

ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด นำโดย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมา สัญญาเลขที่ สบ.๒/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Leave a Comment