ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย นำโดย ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมา สัญญาเลขที่ สบ.๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑ ณ ห้องประชุมหัสดิน ชั้น ๓ อาคารสำนักงานอธิการบดี และผ่าน โปรแกรม Zoom

Leave a Comment