พิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๑๘ ปี

ในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ครบรอบ ๑๘ ปี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ ๙) ณ หอประชุมบัวสวรรค์

Leave a Comment