การจัดตกแต่งภูมิทัศน์

กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ มีหน้าที่ในการดูแลจัด ตกแต่ง ภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย รวมทั้งตกแต่งสถานที่ในกิจกรรม และโครงการต่าง ๆ

ขั้นตอนและรายละเอียดการจัดตกแต่งภูมิทัศน์