มอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานและเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ นำโดยนายพิทยา สุขจินดา ผู้อำนวยการ ได้กล่าวอวยพรและมอบของที่ระลึกเพื่อเป็นการขอบคุณบุคลากร เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ปฏิบัติงานด้วยความขยัน หมั่นเพียร และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ และเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๖

Leave a Comment