การขอใช้ห้องคชาธาร และหอประชุมบัวสวรรค์

กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์ มีหน้าที่ในดูแล และให้บริการสำหรับการใช้ห้องประชุมบัวสวรรค์ ห้องคชาธาร แก่หน่วยงานและบุคคลภายนอก ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ

ขั้นตอนและรายละเอียดการขอใช้ห้องคชาธาร และหอประชุมบัวสวรรค์