แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค


แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค กองอาคารสถานที่ยานพาหนะและภูมิทัศน์
คำชี้แจง แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพและการบริการระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค


ประเด็นความพึงพอใจ
ระดับความพึงพอใจ
5 4 3 2 1
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในระบบแจ้งซ่อมสาธารณูปโภค
  1. มนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  2. การให้คำปรึกษา คำแนะนำ ในการใช้งานระบบและอธิบายถึงสาเหตุของปัญหา
  3. ความรวดเร็วในการให้บริการ
  4. ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการแก้ปัญหา
ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในการซ่อมแซม
  1. การนัดหมาย และระยะเวลาที่ใช้ในการซ่อม
  2. การแต่งกายของเจ้าหน้าที่ มีความเหมาะสม สุภาพเรียบร้อย
  3. อัธยาศัยดี กิริยา มารยาท ของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการ
  4. ความกระตือรือร้นในการบริการของเจ้าหน้าที่
  5. คุณภาพของงานหลังจากได้รับบริการ
  6. ความปลอดภัยในการซ่อมแซม
ภาพรวม
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการซ่อมระบบสาธารณูปโภคอยู่ในระดับใด