จำนวนการขอใช้รถทั้งหมด

928

จำนวนการขอใช้รถวันนี้

6

จำนวนการอนุมัติ

877

จำนวนการไม่อนุมัติ

0

วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

เพาะช่าง
วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (อังกฤษ: Poh-Chang Academy of Arts, Rajamangala University of Technology Rattanakosin) เดิมคือ โรงเรียนเพาะช่าง มีสีแดง–สีดำ เป็นสัญลักษณ์ของสถาบัน เพาะช่างเป็นสถาบันศิลปะการช่าง ก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยถือเอาวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2456 เป็นวันกำเนิดโรงเรียนเพาะช่าง ซึ่งเป็นวันชุมนุมศิษย์เก่าของทุกปี ปัจจุบันเพาะช่างมีชื่อเต็มคือ “วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

หลักสูตรที่เปิดสอน : เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี 4 ปี ทั้งภาคปกติและภาคสบทบ (ในบางสาขาวิชา) โดยผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาจะต้องผ่านการสอบเข้าสถาบัน (สอบตรง) โดยผู้มีสิทธิ์สมัครสอบจะต้องจบหลักสูตรขั้นต่ำ คือมัธยมการศึกษาตอนปลายหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิการศึกษาใกล้เคียง โดยการสอบจะเป็นข้อสอบวิชาสามัญและวิชาปฏิบัติ เช่น วิชาวาดเส้น ความถนัดในสาขาวิชาที่จะสอบ และการสอบสัมภาษณ์ ปัจจุบัน วิทยาลัยเพาะช่าง ได้แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาศิลปประจำชาติ ภาควิชานิเทศน์ศิลป์ ภาควิชาออกแบบ และภาควิชาศิลปสากล

ที่ตั้ง : 86 ถนน ตรีเพชร แขวง วังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

เว็บไซต์ : http://www.pohchang.rmutr.ac.th/

ปรัชญา
สุนทรียศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตศิลปกรรม

ปณิธาน
มุ่งมั่นผลิตบัณฑิต สร้างสรรค์งานศิลปกรรมและการทำนุบำรุงศิลปะการช่างของไทย

วิสัยทัศน์
เป็นสถาบันศิลปะชั้นนำของประเทศไทย

พันธกิจ (Mission)
1. ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติด้านศิลปกรรมที่มีคุณภาพระดับสากลสามารถก้าวสู่สังคมการประกอบการ
2. สนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนากำลังคน ผลิตผลงานสร้างสรรค์ งานวิจัยด้านศิลปกรรมให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและอาเซียน
3. เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการแก่สังคมที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน
4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รักษาสิ่งแวดล้อมและให้ความสำคัญกับภูมิปัญญาไทย
5. บริหารจัดการองค์กรด้วยธรรมาภิบาลเพื่อนเข้าสู่องค์กรคุณภาพ
6. พัฒนาศักยภาพของวิทยาลัยสู่ระดับสากล

วิทยาลัยเพาะช่าง