เป้าหมายที่ 1
ขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2
ขจัดความหิวโหย
เป้าหมายที่ 3
การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมายที่ 4
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
เป้าหมายที่ 5
ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมายที่ 6
การจัดการน้ำและสุขอนามัย
เป้าหมายที่ 7
พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
เป้าหมายที่ 8
การจ้างงานที่มีคุณค่าและการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ 9
อุตสาหกรรม นวัตกรรม โครงสร้างพื้นฐาน
เป้าหมายที่ 10
ลดความเหลื่อมล้ำ
เป้าหมายที่ 11
เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่างยั่งยืน
เป้าหมายที่ 12
แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13
การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14
การใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายที่ 15
การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบก
เป้าหมายที่ 16
สังคมสงบสุข ยุติธรรม ไม่แบ่งแยก
เป้าหมายที่ 17
ความร่วมมือ เพื่อการพัฒยาที่ยั่งยืน