มหาวิทยาลัยอินโดนีเซีย (Universitas Indonesia: UI) ริเริ่มการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกขึ้นในปี ค .ศ. 2010 ภายหลังเป็นที่รู้จักกันในชื่อ การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมตริก (UI GreenMetric) เพื่อวัดความพยายามเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัย โดยมีความตั้งใจจะดำเนินการสำรวจแบบออนไลน์ เพื่อแสดงให้เห็นโครงการและนโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก

โดยเกณฑ์การจัดอันดับได้รับการกำหนดขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยทั่วโลกในความมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัย “สีเขียว” และมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืนเช่นการจัดการโครงสร้างพื้นฐาน, การจัดการการใช้พลังงาน, การจัดการของเสีย, การใช้ทรัพยากรน้ำ, การจัดการระบบการขนส่งภายใน และการให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม UI Green Metric มีแนวทางว่า มหาวิทยาลัยชั้นนำที่จะผลิตผู้นำประเทศรุ่นใหม่ในอนาคต จะต้องรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ดังนั้นหวังว่าผลการจัดอันดับ UI Green Metric จะมีส่วนช่วยให้สังคมตระหนักถึงการพัฒนาในด้านต่างๆให้ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และจะช่วยเปลี่ยนการดำเนินชีวิตของผู้คนให้มีส่วนร่วมในการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างรู้คุณค่า (ที่มา: http://greenmetric.ui.ac.id)

“With the UI Green Metric result, we hope we can contribute in helping society in increasing their awareness on how sustainable development with environment protection perspective is important and also help changing people habit in using energy and natural resource as it become scarce.”

University of Indonesia rector, Prof. Dr. der Soz. Gumilar R. Somantri


เกณฑ์การจัดอันดับสามารถแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่ดังนี้  • 1. สถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (SI)

  • 2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (EC)

  • 3. ของเสีย (WC)

  • 4. น ้า (WR)

  • 5. การขนส่ง (TR)

  • 6. การศึกษา (ED)


ระยะเวลา UI Green Metricสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

1. ที่ตั้งมหาวิทยาลัย    View Map

2. ประเภทของสถาบันการศึกษาในส่วนงาน
    มหาวิทยาลัย

3. จำนวนวิทยาเขต
    มีจำนวน 4 วิทยาเขต4. ขนาดพื้นที่รวมของมหาวิทยาลัย
    177,600 ตารางเมตร หรือ 111 ไร่

5. ขนาดพื้นที่ของชั้นล่างสุดของอาคารทุกอาคารของมหาวิทยาลัยรวมกันทั้งหมด
    53,146.65 ตารางเมตร

6. พื้นที่ทั้งหมดของอาคารวิทยาเขตหลัก
    322,217.20 ตารางเมตร

7. พื้นที่ทั้งหมดของอาคารอจัฉริยะในวิทยาเขตหลัก
    16,750 ตารางเมตร

8. พื้นที่ทั้งหมดของมหาวิทยาลัยที่ใช้เป็นพื้นที่ดูดซึมน้ำนอกเหนือจากป่า และพื้นที่ปลูกต้นไม้
    12,665 ตารางเมตร

9. พื้นที่ในมหาวิทยาลัยที่ใช้ปลูกต้นไม้
    38,905.87 ตารางเมตร

10. จำนวนนักศึกษาในทุกระดับชั้นทั้งหมด
      ในปีการศึกษา 2561 มีนักศึกษาจำนวน 5,252 คน

11. จำนวนบุคลากรทั้งหมด
      จำนวนบุคลากรรวม 570 คน

12. งบประมาณของมหาวิทยาลัยเพื่อความพยายามในการสร้างความยั่งยืน
      25,026,341.41 บาท

พลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)

1. การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน
    - มีการใช้เครื่องปรับอากาศแบบประหยัดไฟเบอร์ 5
    - การใช้และเปลี่ยนหลอดประหยัดไฟแบบ led2. แหล่งพลังงานทดแทน
    มี 1 พลังงานทดแทน ได้แก่ Solar Cell3. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี
    


4. โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
    ไม่มีโครงการ

5. ปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา เป็นเมตริกตัน)
    

การจัดการขยะและของเสีย (Waste Management)

1. นโยบายการลดการใช้กระดาษและพลาสติกในวิทยาเขต
    - การใช้กระดาษรีไซเคิลเพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ2. การบำบัดขยะมีพิษ
    ไม่มีนโยบาย

3. การบำบัดของเสียอินทรีไม่มีนโยบายย์
    ไม่มีนโยบาย

4. การบำบัดของเสียอนินทรีย์
    - การใช้ถังขยะหลากสีเพื่อคัดแยกขยะก่อนนำไปทิ้งนอกพื้นที่ส่วนงาน4. การบำบัดน้ำเสีย
    - การใช้กังหันน้ำเพิ่มคุณภาพน้ำภายรอบมหาวิทยาลัย มีทั้งหมด 8 ตัว


การจัดการทรัพยากรน้ำ (Water Management)

1. การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์น้ำ
    ไม่มีนโยบาย

2. การดำเนินงานโครงการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
    - การนำน้ำจากคลอง น้ำฝน ที่อยู่ในบ่อพักมาผ่านการบำบัดตามกระบวนการและนำกลับไปใช้ใหม่ภายในอาคาร3. การใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ
    - การใช้สุขภัณฑ์แบบเซ็นเซอร์ ช่วยในการประหยัดน้ำ


การจัดการด้านการเดินทาง (Transportation Management)

1. จำนวนรถยนต์ที่มหาวิทยาลัยของท่านเป็นเจ้าของ2. จำนวนรถที่เข้ามาในมหาวิทยาลัยในแต่ละวัน3. จำนวนรถรับส่งที่วิ่งในมหาวิทยาลัยของท่าน
    ไม่มีนโยบาย

4. อัตราส่วนพื้นที่จอดรถต่อพื้นที่ทั้งหมด
    15,270.47 ตารางเมตร5. มีรถโดยสารสาธารณะของส่วนงาน
    ไม่มีนโยบาย

6. นโยบายเกี่ยวกับรถจักรยานและการเดินเท้าภายในวิทยาเขต
    - ภายในมหาวิทยาลัยมีเส้นทาง Bike Lane สำหรับรถจักรยาน
    - เส้นทางเดินเท้า Cover Way


การให้การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม (Education)

1. จำนวนรายวิชา / หลักสูตรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน2. จำนวนรายวิชา / หลักสูตรที่เปิดสอน3. ทุนวิจัยทั้งหมดสำหรับงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน4. ทุนวิจัยทั้งหมด5. จำนวนสิ่งพิมพ์ทางวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่ได้รับการตีพิมพ์6. จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
    ไม่มี

7. เว็บไซต์เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
    https://building.rmutr.ac.th